Loading...
windows firewall คือ


Window Firewall คืออะไร?ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ ผู้ใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows อาจเคยได้ยินซอฟต์แวร์ที่ชื่อ “Windows Firewall” หริอ “Windows Defender Firewall” ในบทความนี้ ThaiFirewall จะพาไปทำความรู้จักกับ Windows Firewall กันค่ะ


Windows Firewall หรือ Windows Defender Firewall เป็นซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ Window XP ขึ้นไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถป้องกันการเข้าถึงและควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายใน นับเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์


หน้าที่หลักของ Windows Firewall คือ ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ของผู้ไม่หวังดี หรือโปรแกรมที่มีไม่น่าเชื่อถือ เมื่อมีการเชื่อมต่อจะทำให้คอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้ามาทำอันตรายกับระบบขององค์กรหรือคอมพิวเตอร์ได้ ไฟร์วอลล์จะบล็อกการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของระบบ รวมถึง Windows Firewall สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าทราฟฟิกใดที่สามารถเข้าถึงหรือออกจากอุปกรณ์จากทางเน็ตเวิร์คได้


นอกจากนี้ Windows Firewall ยังรองรับการรักษาความปลอดภัย Internet Protocol security หรือ IPsec เพิ่มการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนเพื่อทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่มต่อกับอุปกณ์ของคุณต้องยืนยันตัวตน อุปกรณ์ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนจะไม่สามารถสื่อสารหรือเชื่มต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ IPsec เพื่อกำหนดให้การส่งข้อมูลบางส่วนในเครือข่ายต้องถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการถูกโตมตีข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี


Windows Firewall สามารถตั้งค่าได้ในหน้าแผงควบคุม (Control Panel) ของระบบปฎิบัติการ Windows ตั้งแต่ Windos XP ขึ้นไป Windows firewall สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับพื้นฐาน แต่ในระดับเครือข่ายที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในจำนวนมาก หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น เครือข่ายขององค์กรธุรกิจต่างๆ Windows Firewall อาจไม่เพียงพอสำหรับดูแลความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณ อาจจำเป็นต้องใช้ Hardware Firewall เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น